Περι φορολογιας...

Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας, παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση.

– Παρέχουμε φορολογική πληροφόρηση εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

– Αντιμετωπίζουμε φορολογικούς ελέγχους.

– Διευθετούμε φορολογικές εκκρεμότητες.

– Διεκπεραιώνουμε τις διαδικασίες σύστασης, μετατροπής και διακοπής εταιρειών, όλων των νομικών μορφών.

– Ενημερώνουμε τους πελάτες μας για κάθε νέο νόμο ή εγκύκλιο που τους αφορά.

– Επίσης απευθυνόμαστε και σε φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς, συνταξιούχους, κλπ) για την παροχή φορολογικών συμβουλών για την κάλυψη τεκμηρίων, σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων φορολογίας ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές, κλπ.